ความยั่งยืน

กฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการดำเนินการที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดูแล การดำเนินการ การผลิต และงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท คณะกรรมการดังกล่าว ต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจะประเมินการลงทุนเกี่ยวกับ การขยายการดำเนินการและการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท ซึ่งจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการหรือนำเสนอตัวเป็นผู้แทนบริษัทต่อบุคคลที่สาม ในส่วนที่เกี่ยวกับและที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการจะประเมินการระดมทุนของบริษัท ซึ่งจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คณะกรรมการจะอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาที่จำเป็น ต่อการดำเนินกิจการ

คณะกรรมการจะรับผิดชอบต่อการดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

คณะกรรมการจะอนุมัติแผนการของฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัท คณะกรรมการต้องรับผิดชอบต่อการอนุมัติคำขอจากฝ่ายต่างๆ เพื่อกระทำการในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงข้างต้น และนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของตนอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ในการมอบหมายของคณะกรรมการบริหาร ต้องไม่รวมถึงการอนุมัติของบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งหรือบุคคลใดๆ ซึ่งบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งอาจมีข้อขัดแย้งด้วยได้ ตามความหมายที่ระบุไว้ ในคำประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์มีความขัดกันกับผลประโยชน์ หรือมีแนวโน้มว่าจะขัดกันกับผลประโยชน์ในด้านใดๆ กับบริษัทหรือบริษัทในเครือ การอนุมัติในเรื่องดังกล่าวต้องถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อการพิจารณาอนุมัติตามกฎข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ว่าการอนุมัตินั้น เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

สงวนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด