ความยั่งยืน

นโยบาย

ความยั่งยืน

นโยบาย

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนมากขึ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
จริยธรรมทางธุรกิจ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

สงวนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด