ความยั่งยืน

กฎบัตร

1.

การจัดการและการกำหนดนโยบายสำคัญของบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การเงิน การลงทุนในหุ้นและการจัดการความเสี่ยง

2.

ประเมินการลงทุนตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติสำหรับการลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกำกับดูแลโครงการ

3.

ตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประเมินว่าธุรกิจมีการดำเนินงานตามหรือดีกว่าที่คาดหวังไว้หรือไม่ ระบุและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เหนี่ยวรั้งผลการดำเนินงานทางธุรกิจ

4.

ดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนักลงทุนอยู่เสมอ

5.

รับรู้รายงานการการตรวจสอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานควบคุม รับรู้รายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา ดำเนินตามระบบที่เหมาะสมเพื่อการบรรเทาความเสี่ยงหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาใช้

6.

ตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิผลของนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง

7.

ตรวจสอบและอนุมัติโครงสร้างองค์กรโดยรวม การมอบหมายความรับผิดชอบแก่ผู้บริหารระดับสูง และวางแผนเรื่องการสืบทอดของผู้บริหารระดับสูง

8.

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน

9.

แต่งตั้งกรรมการหนึ่ง, หลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ของบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง ต้องไม่รวมถึงการพิจารณาอนุมัติของบุคลลผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือบุคคลใดๆ ซึ่งผู้ได้รับแต่งตั้งอาจเกิดข้อขัดแย้งด้วยได้

บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

สงวนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด